Eszközök
FTSZV Kft.
2019 kedd, 26 márc.

Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

Tájékoztató normatív támogatásra való jogosultságról


Tisztelt Ügyfelünk!

Az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (a továbbiakban: FTSZV Kft.) mint az Ön közszolgáltatója az alábbiak szerint tájékoztatjuk a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása kapcsán igényelhető normatív támogatásra való jogosultságról.

Az Országgyűlés a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben (a továbbiakban: Költségvetési törvény) úgy rendelkezett, hogy a központi költségvetés 2014. január 1. napjától ártalmatlanított köbméterenként bruttó 100,- forint összegű költségvetési támogatást nyújt a lakosság számára a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjának csökkentése érdekében.

A Költségvetési törvény 2. számú melléklete az alábbiakról rendelkezik:

A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után illeti meg azon települési önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából - a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján szervezett közszolgáltatás keretében - gondoskodnak. Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá.

A fentiek értelmében a bruttó 100,- forint / m3 összegű támogatás

-    a lakossági fogyasztókat (tehát a magánszemélyeket) illeti meg,

-    a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészeken,

-    az általuk összegyűjtött, és az FTSZV Kft. mint közszolgáltató részére átadott

-    nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz minden köbmétere után,

-    amely támogatást az FTSZV Kft. az arra jogosultak számára a részükre kiállított számlában érvényesíti.

Az FTSZV Kft. által érvényesített normatív támogatás az Ön részére a számlájában történő jóváírás útján kerül érvényesítésre abban az esetben, amennyiben Ön a fentiek szerint meghatározott támogatásra jogosult, és jogosultságát igazolható módon jelzi az FTSZV Kft. felé.

A fentiek alapján tisztelettel kérjük, hogy az Ön részére a kollégánk által átadott munkalapon X-szel jelölje be, amennyiben Ön a fentiek alapján jogosult a költségvetési támogatás igénybevételére. Tájékoztatjuk, hogy a jogosultsága jelzése esetén az FTSZV Kft. a normatív támogatást igényelni fogja, és érvényesíteni kívánja az Ön számlájában. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön X-szel azt jelöli meg, hogy nem jogosult a támogatásra, vagy nem kíván nyilatkozni, úgy az FTSZV Kft. a normatív támogatást nem fogja igényelni, így nem is tudja érvényesíteni azt az Ön számlájában.

munkalap minta

Nagyításhoz kérjük kattintson a munkalap mintára (a kép illusztráció)

Tájékoztatjuk, hogy a normatív támogatás igénybevétele során az FTSZV Kft. az Ön személyes adatait a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltak alapján jogosult kezelni.

Amennyiben a normatív támogatásra való jogosultsággal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, hogy ügyfélszolgálatunk alábbi elérhetőségei valamelyikén érdeklődjön:

személyesen:                 1137 Budapest, Váci út 23-27. (Bejárat a Dózsa György út felől)
telefonon:                       06-1-2963755
elektronikus levélben: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Köszönjük együttműködésüket!

FTSZV Kft.

 

10%-os locsolási kedvezmény

Tisztelt Ügyfeleink!

A 10%-os locsolási kedvezmény egy szezonális kedvezmény, amelyet az adott évben, május 1. és október 31. között lehet igénybe venni. (A kedvezmény - az igénylés elfogadása után - visszavonásig érvényben van, azaz nem kell minden évben újra igényelni!)
A kedvezmény értelmében a szennyvíz szállítási díj összegéből 10 % kedvezmény kerül automatikusan levonásra az adott, locsolási időszakban.

A locsolási kedvezmény alkalmazása szempontjából lakossági felhasználó:

a) A részben vagy teljesen lakóépületként használt házasingatlan tulajdonosa, bérlője, használója - kivéve az alábbi b) pont esetét -, aki az ingatlan fővízmérője alapján a csatornapótló közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett.

b) Az a) pontban említett ingatlan biológiailag aktív területeinek tulajdonosa, bérlője, használója, amennyiben a terület öntözésére elkülönített mellékvízmérővel rendelkezik, jogosult az ingatlan fővízmérője alapján nyújtott teljes kedvezményre.

Biológiailag aktív az a felület, amely építménnyel vagy szilárd burkolattal nincsen fedve, talaja nem tömörödött, biológiai produktum létrehozására képes, és legalább május 1-jétől október 31-ig kertkultúra céljára használatba veszik.

A főváros közigazgatási határán belül locsolási kedvezményre jogosult a víziközmű szolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználó, az alábbi feltételek együttes megléte esetén:

a) Ha az ingatlan az L4, L5, L6. L6A, valamint az Ü jelű keretövezetben fekszik, vagy a helyi (kerületi) szabályozás megalkotása esetén annak építési övezeti előírása tiltja az ingatlan 50%-ot elérő beépítését; és területének legalább 50%-án biológiailag aktív zöldfelülettel rendelkezik, továbbá közüzemi víziközműből szolgáltatott ivóvizet locsolás céljára használ.

b) Ha a jogosult felhasználó c) pontban foglalt feltételeket teljesítette, és csatornapótló közszolgáltatás számláját az azon szereplő határidőig kiegyenlítette.

c) A kedvezmény elszámolásának további feltétele, hogy a felhasználó a szolgáltató rendelkezésére bocsássa az alábbi adatokat:

- Név, cím, tömbszám, azonosítószám, fizetőkódszám.

- A felhasználó nyilatkozatát a biológiailag aktív zöldfelület a) pontban foglalt hányadának meglétéről.

A jogosultság egyszeri megszerzése után az ingatlanra vonatkozó kedvezmény a fenti feltételek fennállásáig a felhasználót folyamatosan megilleti.

Fontos!

A 10 %-os locsolási kedvezmény igénybevétele esetén a locsolási célú mellékvízmérő kedvezmény illetve más kedvezmény nem vehető igénybe!

A kedvezmény igénylésének és elfogadásának feltételeiről a letölthető formanyomtatványunk végén, „Fogyasztói nyilatkozat” és a „Tájékoztató” részben kapnak részletes információkat!

Az igénylés menete:

• A letöltött formanyomtatványt 2 példányban kitöltve (a gyorsabb ügyintézés érdekében mindenképp javasolt) behozzák személyes ügyfélszolgálati irodánkba (1134 Budapest, Váci út 23-27.), vagy ugyanezen irodánkban a helyszínen kitöltött nyomtatványokat leadják.
• A befogadott kérelmeket az FTSzV Kft. elbírálja.
• Amennyiben megfelelnek a formanyomtatvány "Fogyasztói nyilatkozat" és a "Tájékoztató" részében leírt feltételeknek, akkor a kedvezmény automatikusan életbe lép és megjelenik majd számlájukon.

Felhívnánk szíves figyelmüket, hogy a kedvezmény csak a május 1. és október 31. közötti, locsolási időszakra érvényes, ezért a számláikon csak ezen időszakra vonatkozólag kerülnek majd megjelenítésre ezek a levont mennyiségek!

Letölthető fájl:

További kérdéseik esetén állunk szíves rendelkezésükre.

FTSzV Kft.

Az átjelentkezet státusz 2017. január 1-től megszűnt!

Archív tájékoztatók a korábbi átjelentkezett státuszról

Átjelentkezett ügyfeleket érintő változás 2017. január 1-től

A 72/2013. (X.14.) 17.§ (2), valamint ennek 13/2016. (IV.13.) Fővárosi Közgyűlési rendelettel történt módosításával a 2012-ben és 2013-ban az elszállítás alapú számlázásba átjelentkezett azon fogyasztók részére, akiknek továbbra sem áll rendelkezésére az ingatlan előtti közcsatornára kötés lehetősége, az ingatlanon elszállításra átvett háztartási szennyvíz mennyisége alapján történő díjelszámolás 2016. december 31-ével megszűnik.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás díját az FTSZV Kft. 2017. január 1-jei fogyasztási időszaktól az ingatlanon elfogyasztott, mért ivóvíz mennyisége alapján számolja el az ingatlan tulajdonosával/használójával, a Fővárosi Vízművek Zrt. adatai alapján. A számlát és a postai befizetésére szolgáló csekket a Díjbeszedő Holding Zrt. küldi meg a fogyasztó szokásos számlabemutatási ciklusában.

A közszolgáltatásra kötelezett ingatlantulajdonos az adott időszakban elszámolt háztartási szennyvíz mennyiségének erejéig igény és szükség szerint veheti igénybe a szolgáltatást Társaságunktól. Az ingatlantulajdonos a Rendeletben meghatározottak szerint köteles igénybe venni a közszolgáltatást, rendszeres időközönként, de legalább évente egy alkalommal. Elszállításra vonatkozó igényét kérjük, szíveskedjék bejelenteni a www.ftszv.hu internetes oldalunk on-line rendelés felületén, vagy a 06 (1) 296-37-55-ös hívószámon ügyfélszolgálatunkon, illetve e-mailben az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen.

Budapest, 2016. december 28.

FTSZV Kft.

Átjelentkezett ügyfeleket érintő változás 2016. március 1-től

Tájékoztatjuk az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a 13/2016. (IV.13.) Fővárosi Közgyűlési rendelete értelmében azon ingatlantulajdonosok, akik korábban jogot szereztek az átjelentkezett státuszra, 2016. március 1-től továbbra is a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásának díját az ingatlanról elszállított háztartási szennyvíz mennyisége után kötelesek megfizetni az ingatlan közcsatornára kötési lehetőségének megteremtéséig, de legfeljebb 2016. december 31-ig. Ennek értelmében 2016. március 1-jétől ezen ingatlantulajdonosoknak teljesített szolgáltatásokat az FTSZV Kft. kiszámlázza az elszállított háztartási szennyvíz mennyiségéhez tartozó díjtétellel. A jogszabály alapján Társaságunk megvizsgálja az egyes ingatlanok közcsatornára kötésének lehetőségét és ennek tükrében felülvizsgálja az átjelentkezett státusz jogosultságát.

FTSZV Kft.

Átjelentkezett ügyfeleket érintő változás 2015. március 1-től

Tájékoztatjuk azon ingatlantulajdonosokat, akik az 59/2011. (X.12.), vagy annak módosításáról szóló 23/2012. (III.1.) Fővárosi Közgyűlési rendelet alapján 2012.03.01. vagy 2013.03.01-jei időszaktól átjelentkeztek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállított mennyisége alapján történő díjelszámolásba, hogy 2015. március 1-jei fogyasztási időszaktól kezdve az ingatlanon mért vezetékes ivóvízfogyasztáson alapuló mennyiséggel és díjtétellel, kéthavi rendszerességgel kapnak számlát. A háztartási szennyvíz gyűjtése és elszállítása az ideiglenes tárolására szolgáló közműpótló létesítményből társaságunk által kötelezően ellátandó és az ingatlantulajdonosok részéről kötelezően igénybe veendő közszolgáltatás [72/2013. (X.14.) Fővárosi Közgyűlési rendelet 8.-9.-10.§]. A felhasznált ivóvíz mennyisége alapján díjfizetésre kötelezett ingatlantulajdonosok igény szerint rendelhetik meg a szennyvíz elszállítását a számlánk 1. oldalán szereplő, 11 jegyű felhasználó azonosító számuk segítségével.

A megrendeléséhez kérjük, hívja a telefonos ügyfélszolgálatunkat, illetve interneten is leadhatja on-line felületünkön a www.ftszv.hu, e-mailben a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen. A locsolási kedvezményről tájékozódhat internetes honlapunkon, vagy ügyfélszolgálatunkon.

FTSZV Kft.

Átjelentkezés: 2013. március 11-29.

Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Fővárosi Közgyűlési rendelet módosításával, a 23/2013 (II. 28.) számú Fővárosi Közgyűlési rendeletében meghatározott átjelentkezési időszak lezajlott. Azon ügyfeleink részére, akiknek az átjelentkezési kérelmét nem áll módunkban elfogadni, értesítést küldünk. Átjelentkezett ügyfeleink automatikusan kikerülnek az ivóvízfogyasztás alapú elszámolási rendszerből.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy mivel a rendelet március 1-től lépett hatályba, előfordulhatott, hogy egyes átjelentkezett ügyfeleink részére március hónap folyamán még vízfogyasztás alapú számla került kiállításra. Ezen ügyfeleinket arra kérjük, hogy a számla sztornózása érdekében jelentkezzenek ügyfélszolgálati elérhetőségeinken, telefonon, vagy az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen!

FTSZV Kft.

Átjelentkezett ügyfeleket érintő változás 2013. március 1-től

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Fővárosi Közgyűlési rendelet módosításával, a 23/2013. (II. 28.) számú Fővárosi Közgyűlési rendelete az alábbiak szerint rendelkezik:

„(4) A rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó azon ingatlanok esetében, ahol nincs lehetőség a közcsatornára kötésre, az ingatlantulajdonos 2013. március 1. és 2015. március 1. közötti időszakra továbbra is igényelheti a Közszolgáltatótól, hogy a települési folyékonyhulladék-kezelés általa fizetett egységnyi díja az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló elszámolás helyett kivételesen - a megadott időszakon belül - az ingatlanon elszállításra átvett települési folyékony hulladék mennyisége alapján, a rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja szerint kerüljön megállapításra. Ha az ingatlantulajdonos a díjmegállapításnak e módját 2012. március 19. és 2012. április 13. között a Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodáin már igényelte, és arra jogosultságot szerzett, az ingatlantulajdonos eltérő nyilatkozata hiányában a díj 2015. március 1-jéig továbbra is az ingatlanon elszállításra átvett települési folyékony hulladék mennyisége alapján kerül megállapításra.

A települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatás díjmegállapításának e módja az ingatlantulajdonos egyéni igénybejelentése alapján, a 2015. március 1-jéig terjedő időszakra választható. A közszolgáltatás e kivételes módjának igénybevételi feltétele az, hogy azt az ingatlantulajdonos, amennyiben korábban ezen jogosultságával nem élt, a Közszolgáltató ügyfélszolgálati irodáin 2013. március 11. és 2013. március 29. között a 2013. március 1. és 2015. március 1. közötti időszakra személyesen kérelmezze.”

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ebben az elszámolási rendszerben a szolgáltatás egységnyi díjtétele: 1.816 Ft/m3+ÁFA. Amennyiben, a türelmi idő lejártáig a közcsatornára való rákötés megtörténik, kérjük, haladéktalanul jelezzék azt a Díjbeszedő Holding Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban, a csatornarákötési szerződés/igazolás bemutatásával.

FTSZV Kft.

Locsolási vízmérő

2012. január 1-től a csatornázatlan ingatlanok esetében kizárólag a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (FTSZV Kft.) végezhet szennyvízszállítást Budapest területén. Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 62.§ (3) bekezdés értelmében a felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy a szolgáltatók és a felhasználó írásbeli megállapodása alapján az elkülönített locsolási vízhasználatot a házi ivóvízvezeték-hálózatra e célból telepített locsolási vízmérőn mérjék.

Mielőtt a locsolási vízmérő kiépítése mellett dönt, gondosan mérje fel, megtérül-e Önnek a locsolási vízmérő kiépítése! Számoljon megtakarítási lehetőségeivel a www.vizmuvek.hu honlapon megtalálható online kalkulátor segítségével! Kalkuláljon, mérlegeljen, döntsön!

A locsolási vízmérő felszerelésére a bekötési vízmérővel (főmérővel) rendelkezőknek van lehetősége.

Az így mért vízmennyiséget a szennyvízszállítás díjának meghatározásakor nem veszik figyelembe, ha az ingatlan tulajdonosa ezzel egyidejűleg nem él a május 1-től október végéig érvényes 10%-os átalánydíjas locsolási kedvezménnyel.

A locsolási célú mellékvízmérő telepítésének előfeltételei:

A felhasználónak és - ha személyük eltér - a bekötési vízmérő szerinti felhasználónak is, legkésőbb a telepítéshez szükséges szolgáltatói hozzájárulás megadása előtt rendelkeznie kell a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötött, érvényes, írásos ivóvíz-szolgáltatási szerződéssel.

1. A telepítési kérelem benyújtásakor a felhasználónak szennyvízszállítási-, illetve vízdíj-hátraléka nem lehet.
2. A felhsználónak a kérelem benyújtásával egyidejűleg írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a locsolási vízmérő felszerelését követően, annak leszereléséig a 10%-os locsolási kedvezményt nem veszi igénybe.

Ön a locsolási vízmérő kiépítésére bármely, megfelelő jogosultsággal rendelkező vállalkozót vagy szakembert felkérhet, de a kiválasztás során legyen körültekintő! Mielőtt döntene, kivel tervezteti, szerelteti locsolási vízmérőjét, kérjen több helyről árajánlatot a tervezés és kivitelezés díjairól, és válassza az Önnek leginkább megfelelő megoldást!

A munkák elvégzésére választhatja a Fővárosi Vízművek Zrt. szerződött partnereit is, akik a tervezésben, a kivitelezésben, valamint a dokumentumok kezelésében is segítséget nyújtanak. A szerződött partnereink a locsolási vízmérő felszerelésével egy időben a szakszerűségi vizsgálattal egybekötött műszaki átvételt is elvégzik. A partnerlistát az alábbi linken » keresztül érheti el.

Letölthető fájlok, dokumentumok:

2.    A felhsználónak a kérelem benyújtásával egyidejűleg írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a locsolási vízmérő felszerelését követően, annak leszereléséig a 10%-os locsolási kedvezményt nem veszi igénybe.

oldaltérkép  |  impresszum  |  jogi nyilatkozat